34 Kitab Salaf Yang Patut Dipelajari

34 Kitab Salaf Yang Patut Dipelajari
Buku-buku salaf atau buku-buku peninggalan dari generasi-generasi awal Islam merupakan sumber penting untuk memahami agama Islam dengan baik dan benar. Banyak buku-buku ini ditulis oleh para ulama terkemuka pada masanya dan memberikan pandangan mereka tentang berbagai aspek kehidupan, seperti akidah, ibadah, akhlak, dan lain-lain. Berikut ini adalah beberapa referensi buku salaf yang patut dipelajari.


Al-Adab al-Mufrad - Imam Bukhari

Al-Adab al-Shar'iyyah - Ibn Muflih

Al-Aqidah Al-Wasitiyyah - Ibnu Taimiyah

Al-Aqidah Al-Tahawiyyah - Imam Tahawi

Al-Arba'in fi Usul al-Din - Imam Abu Hanifah

Al-Arba'in Nawawiyyah - Imam Nawawi

Al-Asma' wa al-Sifat - Ibnu Taimiyah

Al-Asrar al-Marfu'ah fi al-Akhbar al-Mawdu'ah - Imam Suyuti

Al-Atqaan fi Uloom al-Qur'an - Imam Suyuti

Al-Bayan wa al-Tabyin - Imam al-Jahiz

Al-Bidayah wa al-Nihayah - Imam Ibn Kathir

Al-Fiqh al-Akbar - Imam Abu Hanifah

Al-Fiqh al-Absat - Imam Abu Hanifah

Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu - Wahbah al-Zuhayli

Al-Fiqh al-Manhaji - Salim al-Hilali

Al-Furusiyyah - Imam Nawawi

Al-Hikam - Ibnu Atha'illah

Al-Hikam al-Ata'iyyah - Syekh Abdul Qadir al-Jailani

Al-I'lam bi Ma'rifat al-Hadith - Imam al-Dhahabi

Al-Ilm - Imam al-Haddad

Al-Iman - Ibnu Taymiyah

Al-Iqna' fi Halli Alfazh al-Ahkam - Imam al-Shirazi

Al-Isti'ab fi Ma'rifat al-Ashab - Ibnu Abd al-Barr

Al-Jami' al-Sahih - Imam Bukhari

Al-Jarh wa al-Ta'dil - Imam al-Daraqutni

Al-Kafi - Ibnu Qulawayh al-Qummi

Al-Kalim al-Tayyib - Imam Nawawi

Al-Khulasa fi Usul al-Fiqh - Shams al-Din al-Sarakhsi

Al-Maqasid - Imam Nawawi

Al-Mu'jam al-Kabir - Imam al-Tabarani

Al-Muntakhab min Hadith al-Nabawi - Ibnu Hajar al-Asqalani

Al-Muwatta - Imam Malik

Al-Qawanin al-Fiqhiyyah - Shams al-Din al-Sarakhsi

Al-Qurtubi fi Tafsir al-Qur'an
Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama